دانلود
صفحه اصلی
بنام خدا

دانلود آیین نامه های بارگذاری بتن و فولاد آمریکا

وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با مندانلود IBC 2015 International Building Code 

دانلود ASCE/SEI 41-17 Evaluation and Retrofit of existing buildings

دانلود     ACI 318M-14         Building Code Requirements for Structural Concrete

دانلود(متن + تفسیر) آیین نامه ملی کانادا- "قسمت بار باد"
در ویرایش 92 مبحث ششم قسمت بار باد عمتدا ترجمه بار باد آیین نامه کانادا می باشد. با توجه به اینکه بار باد ناقص ترجمه شده است، طراحان می توانند برای موارد خاص مانند بیلبوردهای تبلیغاتی، سازه های مشبک، دکلها،... و یا هر موردی که مبهم ترجمه شده، از این مرجع اصلی استفاده کنند تا چاپهای بعدی مبحث ششم انشاالله بار باد تکمیل شود. البته ظاهرا طبق بند 6-10-7-4 برای مواردی مانند دودکشها و پوسته ها باید به راهنمای مبحث ششم مراجعه کرد که احتمال می دهم راهنما نیز ترجمه همین فایلی باشد که قرار داده ام.

دانلودAISC 360-16 Specification for Structural Steel Buildings

دانلودAISC 341-16 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings

دانلودAISC 358-16 Prequalified Connections For Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications

دانلودAISC DESIGN EXAMPLES version 15  

دانلود ASCE/SEI 7-16 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

دانلودFEMA P-750 NEHRP Recommended Seismic Provisions

دانلودFEMA P-751 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples