خانه
صفحه اصلی
بنام خدا

سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون محاسبات و نظارت

وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با منپاسخ های مربوط به نظارت و اجرا توسط بنده نگارش نشده اند و صحت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنها می باشد.

بخش پرسش و پاسخ به کانال تلگرم منتقل شده است

دانلود پاسخ تشریحی سوالات محاسبات اردیبهشت 97


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظارت اردیبهشت 97 (موسسه جهش)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات اجرا اردیبهشت 97 (موسسه جهش)


دانلود سوالات محاسبات اردیبهشت 97


دانلود سوالات نظارت اردیبهشت 97


دانلود پاسخ تشریحی سوالات محاسبات مهر 96


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظارت مهر 96 (دکتر بابایی)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظارت مهر 96 (موسسه جهش)


دانلود پاسخ تشریحی سوالات اجرا مهر 96 (موسسه جهش)


دانلود سوالات محاسبات مهر 96 کد A +کلید اولیه


دانلود سوالات اجرا مهر 96 + کلید


دانلود سوالات نظارت مهر 96 + کلید


دانلود پاسخ تشریحی سوالات محاسبات اسفند 95


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظارت اسفند 95- دکتر بابایی


دانلود سوالات محاسبات اسفند 95


دانلود سوالات اجرا اسفند 95


دانلود سوالات نظارت اسفند 95


دانلود سوالات محاسبات شهریور 95+کلید سازمان


دانلود سوالات نظارت شهریور 95+کلید سازمان


دانلود سوالات اجرا شهریور 95+کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی کامل سوالات محاسبات شهریور 95


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظارت شهریور 95 (نویسنده: گروه آموزشی جهش )


دانلود پاسخ تشریحی سوالات اجرا شهریور 95 (نویسنده: گروه آموزشی جهش )


دانلود سوالات محاسبات بهمن 94 +کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی سوالات محاسبات بهمن 94


دانلود سوالات اجرا بهمن 94 +کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی سوالات اجرا بهمن 94 (نویسنده: گروه آموزشی جهش )دانلود سوالات نظارت بهمن 94 +کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی سوالات نظارت بهمن 94 (نویسنده: گروه آموزشی جهش )دانلود سوالات محاسبات مرداد 94 همراه با کلید سازمان


دانلود سوالات نظارت مرداد 94 همراه با کلید سازمان


دانلود سوالات اجرا مرداد 94 همراه با کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی آزمون محاسبات مرداد 94 (کل سوالات)دانلود پاسخ تشریحی آزمون اجرا مرداد 94 (نویسندگان: مهندس مهندس ضیغمی و دکتر حقگو)


دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظارت مرداد 94 (نویسندگان: مهندس مهندس ضیغمی و دکتر حقگو)دانلود سوالات محاسبات آبان 93 با کلید سازمان


دانلود سوالات نظارت آبان 93 با کلید سازمان


دانلود سوالات اجرا آبان 93 با کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی محاسبات آبان 93


دانلود پاسخ تشریحی اجرا آبان 93 (تهیه شده توسط مهندس مهدی جوهری)


دانلود پاسخ تشریحی نظارت آبان 93 (تهیه شده توسط مهندس مهدی جوهری)


دانلود پاسخ تشریحی محاسبات خرداد 93


دانلود سوالات محاسبات خرداد 93 + کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی نظارت خرداد 93

دانلود سوالات نظارت خرداد 93 + کلید سازمان


دانلود پاسخ تشریحی اجرا خرداد 93

دانلود سوالات اجرا خرداد 93 + کلید سازماندانلود پاسخ تشریحی محاسبات آذر 92


دانلود محاسبات آذر 92 + کلید اصلاح شده نهایی


دانلود نظارت آذر 92 + کلید اصلاح شده نهایی


دانلود اجرا آذر 92 + کلید اصلاح شده نهایی


دانلود پاسخ تشریحی محاسبات اسفند 91


دانلود محاسبات - اسفند 91 +کلید اصلاح شده نهایی


دانلود نظارت - اسفند 91


دانلود محاسبات شهریور 91 +کلید اصلاح شده نهایی


دانلود نظارت شهریور 91 +کلید اصلاح شده نهایی


دانلود محاسبات - آذر 90


دانلود نظارت آذر 90


دانلود محاسبات - اسفند 89


دانلود نظارت - اسفند 89


دانلود محاسبات - خرداد 89


دانلود نظارت - خرداد 89


دانلود محاسبات - اسفند 87


دانلود نظارت - اسفند 87


دانلود محاسبات - شهریور 86


دانلود نظارت - شهریور 86


دانلود محاسبات - آذر 84 - پایه 3 -


دانلود محاسبات - آذر 84 - پایه 2


دانلود محاسبات - آذر 84 - پایه 3


دانلود نظارت - آذر 84 - پایه 1


دانلود نظارت - آذر 84 - پایه 2


دانلود نظارت - آذر 84 - پایه 3


دانلود نظارت - بهمن 83 - پایه 1


دانلود نظارت - بهمن 83 - پایه 2


دانلود محاسبات - شهریور 83 - پایه 1


دانلود محاسبات - شهریور 83 - پایه 2


دانلود محاسبات - شهریور 83 - پایه 3


دانلود نظارت - اسفند 82 - پایه 1


دانلود نظارت - اسفند 82 - پایه 2


دانلود نظارت - اسفند 82 - پایه 3