وبسایت شخصی
مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با من
به نام خدا خانه
صفحه اصلی

برای تماس با بنده می توانید ایمیل ارسال نمایید:
پست الکترونیکی:
hoseinzadeh.m@gmail.com       and        hoseinzadeh.m@tabrizu.ac.ir
همچنین میتوانید از طریق تلگرام پیام ارسال نمایید:
@mhoseinzadehasl