تماس با من

از طریق ایمیل های زیر می توانید با بنده تماس حاصل نمایید:

Email: hoseinzadeh.m@gmail.com

Email: hoseinzadeh.m@tabrizu.ac.ir

همچنین می توانید از طریق تلگرام پیام ارسال نمایید:

https://telegram.me/mhoseinzadehasl